Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury

Zawód poszukiwany w Europie! More »

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Zawód poszukiwany w Europie! More »

 

MIEJSKIE KOREPETYCJE

Szanowni Państwo,

wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku zostaną uruchomione Miejskie Korepetycje pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 i planowane są w terminie od 30 lipca do 10 sierpnia 2018 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne zajęcia w dogodnym dla siebie terminie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień tygodnia Przedmiot godzina
poniedziałek matematyka (3 grupy) 9.00-13.00
środa matematyka (3 grupy) 9.00-13.00
piątek matematyka (3 grupy) 9.00-13.00

 

 

 

 

 

RODO – obowiązuje każdego

KLAUZULE INFORMACYJNE – UCZNIOWIE:

I. Podstawowa klauzula informacyjna – kandydat

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:
1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 przy. ul. Kopcinskiego 5/11, 90-242 Łódź, 426781920, e-mail: zsp15@zsp15.ldi.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zsp15.ldi.pl; 426781920;
3. Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
4. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego odpowiednio:
– do dnia 24 maja 2018 r. Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeprowadzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
– od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz art 9 ust 2 lit g RODO w związku z art. 149 ust. 4 i 7, art. 155 ust 4 i 7 oraz art. 155 ust. 4 i 7 oraz art 165 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r poz 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 7b ust. 1 c, art. 20d, art 20f, art 20 h, ust 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art.20j, art20 t, art.20z, i art. 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2017 poz.2198, z póżn. zm.) oraz art. 127 ust 1, ust. 4 i ust 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 poz. 59, z póżn. zm.), które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
4. Dane osobowe Podmiotu danych a w szczególności informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej
6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą przez przez okres wskazany w artykule 20 ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. 2017 r poz 2198, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające- Prawo oświatowe ( Dz. U, 2017 r. Poz 60, z późn. zm.), z którego wynika że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo do:
a) dostępu danych osobowych dziecka (kandydata),
b) Żądania sprostowania danych dziecka (kandydata),
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dziecka (kandydata)w przypadkach określonych art. 18 RODO,
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie 6. Ust. 1 lit e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust.1 lit c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu I dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 4 co oznacza że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie ( w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy prawa oświatowego.
11. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. Oznacza to że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

II. Podstawowa klauzula informacyjna – uczeń

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:
1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 przy. ul. Kopcinskiego 5/11, 90-242 Łódź, 426781920, e-mail: zsp15@zsp15.ldi.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zsp15.ldi.pl; 426781920;
3. Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
4. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu realizacji procesu nauczania I kształcenia odpowiednio:
– do dnia 24 maja 2018 r. Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeprowadzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
– od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art 9 ust 2 lit g RODO;
– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe dziennik ustaw 2017 poz 59, oraz obowiązujących przepisów prawa,
– do WE, UMŁ, PZU ORAZ INNE FIRMY UBEZPIECZENIOWE, KURATORIUM OŚWIATY, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA,SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, FRSE, BIURA PODRÓŻY, LINIE LOTNICZE
Dane osobowe Podmiotu danych a w szczególności informacje dotyczące prowadzonego procesu edukacyjnego, będą wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji.
5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej
6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą przez przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo do:
a) dostępu danych osobowych dziecka (kandydata),
b) Żądania sprostowania danych dziecka (kandydata),
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dziecka (kandydata)w przypadkach określonych art. 18 RODO,
W ramach prowadzenia procesu nauczania dane nie są przetwarzane na podstawie 6. Ust. 1 lit e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust.1 lit c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu I dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie usług kształcenia oferowanych przez szkołę, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 4 co oznacza że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie nauczania narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
10. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. Oznacza to że żadne decyzje dotyczące ucznia nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili uczniów.

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 będzie miało miejsce w piątek, 22 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00 w świetlicy szkolnej.

Program Dobry Start – 300 zł dla ucznia


W ramach rządowego programu Dobry Start na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy i jak złożyć wniosek?
Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl
Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69

Wycieczka do dawnych zakładów Geyera

W dniu 30.05.2018 r. grupa renowatorów z naszej klasy (1aT) pod opieką pani profesor Lechosławy Pyzik wybraliśmy się na wycieczkę na teren dawnych zakładów Geyera, gdzie trwają prace budowlane i rekonstrukcyjne.
Nas oczywiście interesowały prace związane z przywracaniem dawnego blasku tym zabytkowym obiektom i poznanie od podszewki pracy renowatora zabytków architektury.
Swoją wiedzą i pasją dzieliła się z nami Pani, która tu pracuje jako konserwator.
Próbowaliśmy swoich sił przy fugowaniu starych ceglanych murów (co nie było wcale tak proste jak by się mogło wydawać) oraz inwentaryzacji i oczyszczaniu zabytkowych sztukaterii. Prace te wymagały od nas dużej uwagi, skupienia oraz cierpliwości. Podczas tak krótkich zajęć tylko nabraliśmy ochoty na więcej. Może uda się we wrześniu ????? Oby!!!!!!